Hotline: 0262 3852 678
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 TT29/2023/TT-BGDÐT 29/12/2023 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục Tải về
2 NÐ 89-2021-NÐ-CP 22/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
3 NÐ 09/2019/NÐ-CP 17/03/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
4 QÐ 101/QÐ-TTg 17/03/2022 Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
5 L 36/2018/QH14 17/03/2022 Luật phòng, chống tham nhũng
6 NÐ 143/2020/NÐ-CP 15/03/2022 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế
7 L 43/2019/QH14 15/03/2022 Luật Giáo dục
8 TT 33/2005/TT-BGDÐT 15/03/2022 Thông tư hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở công lập
9 L 08/2012/QH13 15/03/2022 Luật Giáo dục Đại học
10 NÐ 141/2013/NÐ-CP 15/03/2022 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật giáo dục đại học
11 TT 27/2018/BGDÐT 14/03/2022 Thông tư sửa đổi bổ sung về chế độ phụ cấp thâm niên và chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
12 L34/2018/QH14 14/03/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục Đại học
13 TT 04/2022/TT-BGDDT 07/03/2022 Thông tư 04/2022/TT-BGDDT Tải về
14 QD 65/QÐ-Tr.CÐSPÐL-TCCB-CTSV 28/02/2022 Quyết định quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
15 TTLT 53/1998/TTLT 28/02/2022 Thông tư liên tịch về trợ cấp xã hội đối với sinh viên
16 QÐ 66/2013/QÐ-TTg 28/02/2022 Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
17 NÐ 112/2020/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
18 NÐ 101/2017/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
19 NÐ 84/2020/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
20 NÐ 81/2021/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
21 NÐ 71/2020/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
22 NÐ 116/2020/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định quy định về chính sách hỗ trở tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
23 NÐ 115/2020/NÐ-CP 28/02/2022 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
24 58/2010/QH12 và 52/2019/QH14 28/02/2022 Luật viên chức, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
25 332/QÐ-Tr.CÐSPÐL 28/02/2022 Quy định đào tạo giáo viên nhóm ngành đạo tạo giáo viên
26 TT 31/2021/TT-BDGDÐT 28/02/2022 Thông tư quy dịnh tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức ....;
27 492/QÐ-Tr.CÐSPÐL 28/02/2022 Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong Trường CĐSP Đắk Lắk Tải về
28 145/QÐ-Tr.CÐSPÐL 28/02/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THSPMN Hoa Hồng
29 15/2003/QH11 28/02/2022 Luật thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11, số 39/2013, Nghị định 91/2017
30 TT 35/2020/TT-BGDÐT 21/01/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường Cao đẳng Sư phạm công lập Tải về