Hotline: 0262 3852 678

TỔ TÀI VỤ

 

     A. Chức năng

    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch - tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, các nguồn kinh phí của trường theo chế độ quy định của Nhà nước..

 

     B. Nhiệm vụ

     2.1.  Lập kế hoạch ngân sách và quản lý các nguồn kinh phí

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí;

- Lập kế hoạch, phân bổ kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí trong và ngoài ngân sách Nhà nước của trường;

- Quản lý các nguồn kinh phí của trường. Thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục, Quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán.

 - Lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho các hoạt động của toàn trường.

 - Chịu trách nhiệm thực hiện thu, chi cho các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

 - Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.


     2.2  Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

- Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí. Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán của Tổ Tài vụ.

- Tổ chức, hướng dẫn và giám sát công tác kế toán tài chính tại đơn vị bảo đảm đúng theo nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

- Phổ biến chế độ, chính sách về kế hoạch - tài chính, các quy định về tài chính và hướng dẫn thực hiện trong toàn trường;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch thu học phí, học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội đối với người học;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kế hoạch - tài chính theo quy định; thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, học viên và các đơn vị liên kết đào tạo; các đơn vị có thu thuộc trường;

- Phối hợp với các phòng, khoa đào tạo, đơn vị liên quan soạn thảo, theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế (hợp đồng đào tạo, các hợp đồng của hoạt động kinh doanh dịch vụ...);

- Chịu trách nhiệm và phối hợp với các đơn vị liên quan để chi trả, thanh toán các chế độ cho học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ công chức của trường;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, nghiệm thu các công trình, thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng

- Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán theo quy định của Nhà nước.