Hotline: 0262 3852 678

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

ĐT: 02623 852 678

Email: phc@dlc.edu.vn

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phó Trưởng phòng, phụ trách :

- ThS. Lý Văn Quế

     Điện thoại: 0905 111 804

       Email: lyquedaklak@gmail.com

 

2. Phó Trưởng phòng:

 

- ThS. Nguyễn Kim Nam

ĐT: 0905 460 270 

 

II. DANH SÁCH VIÊN CHỨC

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Mai Văn Hạnh

Thạc sỹ

Tổ trưởng

Tổ văn phòng

0984998894

maihanhspdaklak@gmail.com

2

Đỗ Thị Kim Ngọc

Thạc sỹ

Chuyên viên

0332131246

kimngoc10.97@gmai.com

3

Phạm Thị Hoàng Hà

Thạc sỹ

Chuyên viên

0948909527

hoanghaphamcdsp@gmai.com

4

Nguyễn Công Thức

 

Y Tế

0914083084

 

5

Vũ Đình Chiến

Thạc sỹ

Tổ trưởng

Tổ QT-TB-PV

0979240204

vudinhchien@dlc.edu.vn

6

Nguyễn Như Sáng

Cử nhân

Chuyên viên

0914587927

nguyensang221072@gmai.com

7

Nguyễn Thị Hồng Minh

Cử nhân

Chuyên viên

0935816057

nguyenthihongminhtv@gmail.com

8

Trương Thị Thắm

Cử nhân

Chuyên viên

0931607508

truongtham1604@gmai.com

9

Huỳnh Thị Bích Trâm

 

NV hợp đồng vụ việc

0935690713

 

10

Lê Thị Phước

 

NV hợp đồng vụ việc

0385897216

 

11

Đoàn Thị Liên

 

NV hợp đồng vụ việc

0977902137

 

12

Nguyễn Văn Trà

 

NV hợp đồng vụ việc

0346012166

 

13

Phan Thị Cẩm Tú

 

NV hợp đồng vụ việc

0982503215

 

14

Nguyễn Thị Thi

 

NV hợp đồng vụ việc

0362287399

 

15

Nguyễn Thị Thơm

 

NV hợp đồng vụ việc

0913458633