Hotline: 0262 3852 678
 TỔ TÀI VỤ
 

1. Tổ trưởng:

    ThS. Nguyễn Thị Tiến Đến

    Điện thoại: 01649573929

    Email: tienden208@gmail.com

 

2. Tổ viên:   

TT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

1

Đặng Hồng Ngọc Anh

Thạc sỹ

Kế toán viên

0943971739

danganh2304@gmail.com

2

Nguyễn Kim Anh

Cử nhân

Kế toán viên

0349844994

kimanh.tc22@gmail.com