Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 

I. Lãnh đạo khoa 

    Phó Trưởng Khoa - Phụ trách:

 

 

ThS. Mai Quang Sơn

    Điện thoại: 0968. 427. 391

    Email: minhson092008@gmail.com

 

II. Các đơn vị trực thuộc 

 1. Bộ môn Âm nhạc - Mỹ thuật - tiếng Êđê

Stt

Họ và tên

Học hàm/Học vị
 

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Vinh

Thạc sĩ, GVC

Trưởng bộ môn

ĐT: 0903 546 996

vinhnguyenbmt@gmail.com

2

Niê H’Na My

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

0979 428 326

Namynie@gmail.com

3

Đoàn Thành Diên

Cử nhân

GV

01696 594 467

diendoan@gmail.com

 

4

Trương Hữu An

Thạc sĩ

GV

ĐT: 0911161468

anpianistbmt@gmail.com

 

5

Nguyễn Công Dị

Cử nhân

GV

0917 478 101

hoasicongdi@gmail.com

6

H’Len Niê

Cử nhân

GV

0935 879 178

hlen71spmn@gmail.com

7

 H’Mion Niê

Thạc sĩ

GV

0349 574 037

monniekdam@gmail.com

9

Đỗ Thị Tho

Cử nhân

Trợ lý khoa

0943 49 44 79

dothitho0501@gmail.com

2. Bộ môn Giáo dục Mầm non

Stt

Họ và tên

Học hàm/Học vị
 

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Đặng Thị Ngọc Quyên

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

0979 661 698

 ngocquyenspdn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Anh Vân

Thạc sĩ

GV

0969009350

v.na842003@gmail.com

3

Trịnh Thanh Hoa

Thạc sĩ

GV

0978530842

 

4

Nguyễn Thị Hóa

Thạc sĩ

GV

0373 017 201

hoanguyen27393@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mai Phương

Thạc sĩ

GV

0984 630 909

maiphuongtcmndl@gmail.com

3. Thư ký văn phòng khoa

CN: Đỗ Thị Tho

Điện thoại: 0943 49 44 79

Email: dothitho0501@gmail.com

 

 III. Tổ chức đảng, đoàn thể 

 1. Chi bộ:

- Bí thư chi bộ: Trịnh Quang Cơ

Điện thoại: 0914 235 692 

Email: trinhquangco@gmail.com

  Chi bộ đảng có 07 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ II (chi bộGDTX-GDMN)

 

 2. Tổ công đoàn: 

- Tổ trưởng:

 

 - Tổ phó: ThS. Bế Thị Thao

Điện thoại: 0967 253 300

Email: menhim142@gmail.com

 Công đoàn có 25 đoàn viên, thuộc 2 khoa: khoa Giáo dục Mầm non và khoa Giáo dục thường xuyên

 

 3. Liên chi đoàn khoa

- Bí thư: H’Namy Niê

Điện thoại: 0979 428 326

Email: namynie@gmail.com

 

- Phó Bí thư:

 

4. BCH Công đoàn Khoa

Tổ trưởng:

 

- Tổ phó: Bế Thị Thao

Điện thoại: 0967 253 300

Email: menhim142@gmail.com

 

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng khoa: 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Khoa. Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo quản lý:

- Quản lý giảng viên, viên chức, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa; xây dựng kế hoạch đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ viên chức trong khoa;

- Xây dựng chiến lược phát triển khoa; lập quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng viên chức của khoa và đề xuất với Nhà trường về biên chế viên chức của khoa;

- Công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Qui chế dân chủ, tự đánh giá tại Khoa. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Phụ trách Bộ môn Âm nhạc – Mỹ Thuật - Tiếng Ê đê.

- Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường và Hiệu trưởng giao.

 

2. Phó Trưởng Khoa: 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về thực hiện các nhiệm vụ được phân công, Trực tiếp chỉ đạo, quản lí:

  • Công tác thực hành, thực tập; bồi dưỡng chuyên môn; thi Nghiệp vụ sư phạm.
  • Phụ trách Bộ môn Giáo dục mầm non
  • Phối hợp với Trưởng khoa để đánh giá chất lượng chuyên môn của CBGV; công tác thanh tra, tự kiểm tra của Khoa. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục
  • Hỗ trợ công tác đào tạo; xây dựng kế hoạch chuyên môn, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo; giảng dạy.
  • Thay mặt Trưởng khoa điều hành công việc của Khoa khi có ủy quyền.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Nhà trường giao.

 

3. Phó Trưởng khoa: 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trực tiếp chỉ đạo, quản lí: 

- Công tác xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quy trình đào tạo các ngành thuộc khoa quản lý thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần mà khoa quản lý;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; phối hợp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; Phối hợp tham gia công tác tuyển sinh theo quy định của Hiệu trưởng;

- Phụ trách Bộ môn Giáo dục mầm non.

            - Phối hợp với Trưởng khoa để đánh giá chất lượng chuyên môn của CBGV; công tác thanh tra, công tác kiểm tra nội bộ của Khoa. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.               

            - Hỗ trợ công tác thực hành, thực tập; bồi dưỡng chuyên môn; thi Nghiệp vụ sư phạm.

- Thay mặt Trưởng khoa điều hành công việc của Khoa khi có ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Nhà trường giao.

 

4. Trưởng bộ môn: ThS.GVC. Nguyễn Văn Vinh; ThS. Đặng Thị Ngọc Quyên

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ môn.

- Tổ chức thực hiện và quản lý việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội dung chương trình các học phần do Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn.

- Tham mưu trong việc phân công giảng dạy các học phần do bộ môn đảm nhiệm.

- Chịu trách nhiệm trong công tác nghiệm thu giảng dạy của bộ môn

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra nội bộ, nắm bắt tư tưởng, đời sống của CBGV trong Bộ môn.

-  Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Khoa phân công.

 

5. Phó trưởng bộ môn: ThS. Niê H’Na My

- Hỗ trợ Trưởng bộ môn quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ môn.

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác TH, TT, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong phạm vi các học phần do Bộ môn đảm nhận.

- Triển khai thực hiện công tác NCKH của giảng viên và SV trong Bộ môn.

- Phối hợp cùng cố vấn học tập triển khai công tác thi NVSP.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Khoa và Trưởng bộ môn phân công.

 

6. Trợ lý khoa

Công tác thực hành, thực tập

- Phối hợp tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch năm học, tiến độ giảng dạy, kế hoạch mời giảng, kế hoạch chuyên môn.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hành thực tập.

- Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiến độ giảng dạy, sổ sách lên lớp, theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên, xây dựng thời khóa biểu.

- Nghiệm thu kê khai giờ dạy của các Bộ môn.

Công tác nghiên cứu khoa học

- Phối hợp thực hiện trong các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; NCKH, hợp tác quốc tế trong đào tạo của Khoa.

- Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác đào tạo; thi NVSP.

Công tác học tập

- Hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động của HSSV: tọa đàm, định hướng nghề nghiệp, đào tạo tập huấn kỹ năng, khai giảng năm học mới, gặp mặt HSSV khóa mới, thi NVSP…

- Phối hợp với cố vấn học tập trong việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra xét học bổng, xét điều kiện học tiếp, xét khen thưởng, kỷ luật của HSSV.

- Hỗ trợ việc tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; THTT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa phân công.