Hotline: 0262 3852 678

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên

          Tên giao dịch quốc tế: Office of Personnel and Student Affairs

A. Chức năng

            Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, bao gồm: cơ cấu tổ chức của Trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức và người lao động; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; công tác chính trị, tư tưởng, công tác sinh viên theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các bộ, ngành liên quan, của địa phương và các quy định của Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức

- Căn cứ nhu cầu, thực tiễn của Trường để tham mưu thành lập hoặc giải thể, sáp nhập các đơn vị trực thuộc, đảm bảo bộ máy tinh gọn;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy trong Trường;

- Tham mưu thành lập Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn trong Trường;

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc;

- Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, để cụ thể hoá các văn bản và các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường;

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính để Nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Công tác cán bộ

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ viên chức, người lao động theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chiến lược phát triển lâu dài của Nhà trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức;

- Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều chuyển viên chức theo yêu cầu, nhiệm vụ của Trường;

- Xây dựng đề án vị trí việc làm, lập kế hoạch duyệt chỉ tiêu biên chế hàng năm;

- Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động theo định kỳ và đột xuất;

- Tham mưu tuyển dụng viên chức, ký kết hợp đồng lao động theo ủy quyền của cấp trên;

- Theo dõi, quản lý lao động của viên chức;

- Quản lí nhân sự, hồ sơ, lý lịch, danh bạ, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), bổ sung hồ sơ, lý lịch viên chức và người lao động theo quy định; làm thẻ cho viên chức;   

- Quản lý công tác đánh giá xếp loại viên chức, người lao động hàng năm.

3. Chế độ chính sách

- Thực hiện đúng, đủ kịp thời chế độ chính sách cho viên chức, người lao động; xét, đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển xếp lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo; xét hết hạn tập sự; thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo quy định;

- Tổ chức xét đánh giá, xếp loại viên chức, xét phong tặng các danh hiệu nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân;

- Tham mưu, đề nghị xem xét, xử lý viên chức vi phạm pháp luật và quy định của trường;

- Thực hiện các chế độ: thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau cho viên chức;

- Thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ của viên chức, người lao động đang công tác tại Trường;

- Theo dõi, quản lý định mức các loại hình lao động trong Trường.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Tham mưu Hiệu trưởng về kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường;

- Lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ hàng năm;

- Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Lập danh sách hồ sơ và có kế hoạch theo dõi quản lý các đối tượng cá biệt;

- Tổ chức xác minh, thẩm tra kịp thời khi phát hiện có nghi vấn hoặc có hành vi cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của Nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường, với chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Giúp cấp uỷ và Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá viên chức, người lao động.

5. Công tác chính trị, tư tưởng

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ, hội, các sự kiện liên quan đến nhà trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, sinh viên; nắm tình hình tư tưởng của viên chức, sinh viên;

- Phối hợp với Đảng ủy, Bộ môn Lý luận chính trị của Trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho viên chức, sinh viên. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu khóa học;

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho viên chức và sinh viên;

- Quản lý, trả lời và phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời nội dung trong mục diễn đàn sinh viên trên trang thông tin điện tử trường;

- Phối hợp tổ chức cho viên chức, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định;

- Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong viên chức, sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tổng hợp, tham mưu, trình Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua trường về kế hoạch, chương trình, phát động thi đua, theo dõi các phong trào thi đua và xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng;

- Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hàng năm.

7. Công tác sinh viên

a) Công tác tổ chức, hành chính

- Là đơn vị đầu mối tổ chức công tác tiếp nhận sinh viên nhập học: kiểm tra, thu nhận và quản lý hồ sơ sinh viên nhập học; nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mềm quản lý; cấp mã số sinh viên đăng ký học;

- Làm thẻ cho sinh viên; phối hợp với Thư viện làm thẻ Thư viện cho sinh viên;

- Làm các quyết định: vào trường, ra trường, chuyển trường (chuyển đi và chuyển đến), nghỉ học tạm thời, ngừng học, buộc thôi học…, cập nhật về số liệu sinh viên toàn trường;

- Ký xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên;

- Quản lý các hoạt động của câu lạc bộ sinh viên.

b) Quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện

- Phối hợp với các khoa theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện, phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác sinh viên. Tham mưu cho Nhà trường về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy định;

- Phối hợp quản lý, điều hành, theo dõi công tác sinh viên của các Khoa.

c) Công tác thực hiện các chế độ chính sách

- Tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng và thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng sinh viên…, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai;

- Trực tiếp quản lý và tham mưu Nhà trường phân phối các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức và cá nhân cho sinh viên;

- Tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng sinh viên: con mồ côi, tàn tật, diện chính sách và HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế…, giải quyết quyền lợi cho các đối tượng bị ốm đau, tai nạn rủi ro…;

- Tham mưu Hiệu trưởng thành lập Hội đồng sức khoẻ để tuyển chọn sinh viên có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ vào học theo quy định.

d) Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội

- Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên của Trường;

- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn sinh viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của Nhà trường.

đ) Công tác quản lý sinh viên tạm trú

- Chủ trì việc quản lý, theo dõi sinh viên ngoại trú theo quy định. Lập hệ thống thông tin quản lý sinh viên nội - ngoại trú;

- Phối hợp Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động sinh viên tự quản, xây dựng nền nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá trong sinh viên nội, ngoại trú. Định kỳ tổ chức giao ban với công an và chính quyền địa phương sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; nhân rộng mô hình quản lý sinh viên nội - ngoại trú.

e) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi Hiệu trưởng phân công.