Hotline: 0262 3852 678

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BỘ MÔN CHUNG

 

1. Trưởng bộ môn

   

    GVC. ThS. Phan Thị Quý

    Điện thoại: 0964167010

    Email: phanthiquy@gmail.com

 

2. Phó trưởng bộ môn

   

   - ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

    Điện thoại: 0942713252

    Email: ngtthuphuong@gmail.com

 

 

   

    - ThS. Xuân Thái Tuấn

    Điện thoại: 0905. 566. 808

    Email: xuanthaituan@gmail.com

 

3. Giảng viên:

TT

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Điện thoại

01

Dương Hoài An

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên Lý luận chính trị

0917057080

angiadaklak@gmail.com

02

Nguyễn Thị Hằng

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên tâm lý

0944742628

hangtamly@gmail.com

03

Lê Thị Thảo Dịu

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên tâm lý

0962141617

lethithaodiu@gmail.com

04

Trần Thị Thu Thảo

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên tâm lý

0389972847

tttthao200990@gmail.com

05

Lâm Hồ Thục Trang

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên tâm lý

0977033354

thuctrang411@gmail.com

06

Đỗ Văn Đạt

GV;

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn GDTC

0935070200

dat.cdsp86@gmail.com

07

Nguyễn Quang Thành

GV;

Cử nhân

Giáo viên GDTC

0919451112

quangthanhbmt@gmail.com

08

Nguyễn Thị Nghĩa

GV;

Thạc sĩ

Giáo viên GDTC

0944827825

hieunghia3010@gmail.com

09

Lê Đình Dũng

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên GDTC

0889427437

ledinhdung89@gmail.com

10

Y - Dhuin B.Krông

GV;

Thạc sĩ

Giảng viên GDTC

0374855238

dhuin bkrông@gmail.com