Hotline: 0262 3852 678

     KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

     

     Khoa Giáo dục thường xuyên quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo hệ liên thông; bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, đào tạo cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, tiếng Ê đê (nếu có); liên kết đào tạo bậc đại học.

     Giúp Hiệu trưởng triển khai loại hình đào tạo liên thông ngoài trường; tư vấn Hiệu trưởng trong quan hệ với các đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội.

          Nhiệm vụ

         1. Phối hợp cùng phòng Đào tạo - Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đào tạo hệ liên thông, đào tạo theo nhu cầu xã hội;

         - Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo cho từng ngành, từng lớp học viên theo từng học kỳ, năm học, khoá học;

         - Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

         - Lập kế hoạch và lịch trình các kỳ thi, kiểm tra, kế hoạch tổ chức và chỉ đạo các đợt thực tập chuyên môn, học tập thực tế ngoài trường;

          2. Công tác tuyển sinh, thi học phần và thi tốt nghiệp hệ liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo chứng chỉ.

          - Tham mưu Hiệu trưởng về kế hoạch đào tạo, địa bàn tuyển sinh, đàm phán, ký kết hợp đồng đào tạo hệ liên thông, đào tạo theo nhu cầu xã hội;

          - Phối hợp với phòng Đào tạo - Khoa học và Công nghệ, phòng Quản lý chất lượng, các Khoa, đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần ôn và thi tốt nghiệp;

         3. Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy hệ liên thông

          - Tổ chức quán triệt mục tiêu và quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo;

          - Trực tiếp thực hiện kế hoạch đào tạo: bố trí giảng viên thực hiện kế hoạch; quản lý và giám sát việc thực hiện lịch trình, thời gian giảng dạy; nghiệm thu kết quả giảng dạy ...;

        4. Quản lý học tập của sinh viên

              - Phổ biến nội quy, quy chế và kế hoạch, chương trình học tập, thi và kiểm tra cho học viên;

              - Theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của học viên;

              - Xét điều kiện dự thi cho học viên.