Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5270444
 
Đang trực tuyến:
937
Lịch sử
Lịch sử Đảng bộ trường
 LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK 
 

    Ngày sau khi Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột được thành lập, Chi bộ Đảng của nhà trường đồng thời được thành lập, trực thuộc Thị ủy Buôn Ma Thuột. Đến tháng 6/1976, Chi bộ có 9 đảng viên. Tháng 2/1978, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ nhà trường, do đồng chí Hồ Đình Phương làm Bí thư Đảng ủy lâm thời. Lúc này, Đảng bộ gồm 2 chi bộ với 22 đảng viên. Tháng 3/1978, Đảng bộ nhà trường tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu Ban chấp hành gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Hồ Đình Phương làm Bí thư Đảng bộ. Cho đến 30/3/1993, Đảng bộ Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột đã trải qua 7 kỳ Đại hội (phụ lục 1), số lượng đảng viên lúc này là 35 đồng chí.

  Chi bộ trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk thành lập vào tháng 11/1975, lúc đầu có 6 đảng viên, đến khi sáp nhập vào Đảng bộ trường Cao đẳng sư phạm Buôn Ma Thuột cũng đã trải qua 10 kỳ Đại hội (phụ lục 2), số lượng đảng viên lúc sáp nhập là 20 đồng chí.

    Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất chi bộ trường Trung học Sư phạm tỉnh vào đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột theo quyết định số 27/ QĐ-TV, ngày 30/3/1993 của Đảng uỷ khối các Cơ quan Tỉnh. Khi hợp nhất Đảng bộ có 55 đảng viên, 5 chi bộ.

    Từ ngày hợp nhất đến nay, đảng bộ đã tổ chức 7 kỳ Đại hội (phụ lục 3), qua mỗi kỳ Đại hội đều khẳng định và đánh dấu sự lớn mạnh của đảng bộ cả về số lượng và chất lượng.

    Trong gần 40 năm qua, đảng bộ nhà trường đã thực sự là tổ chức lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, thực sự là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết thống nhất, do vậy đã là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tới thắng lợi trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

    Để giữ vững và phát huy được vị trí, vai trò lãnh đạo của mình, đảng bộ nhà trường đã thường  xuyên quan tâm tới việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM). Đảng uỷ, đảng bộ đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của địa phương, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, của nhà trường để lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, xây dựng khối đoàn kết thống  nhất, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đảng bộ đã đặc biệt quan tâm tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp từ việc thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng trong nhà trường, vì thế mà thường xuyên xây dựng chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

    Trong công tác xây dựng Đảng, đảng ủy, đảng bộ và các chi ủy, chi bộ đã thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên. Công tác này đã thu được những kết quả khá tốt,  nhiều năm đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật, số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 95% đến 98%; 100% chi bộ đạt TSVM, đảng bộ 17 năm liên tục (từ 1995-2011) đạt danh hiệu TSVM, đã được Tỉnh uỷ tặng cờ thi đua đơn vị TSVM tiêu biểu 5 năm (phụ lục 4).

   Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển Đảng: đã cử gần 1600 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp Đảng và đã kết nạp được 261 đảng viên, trong đó có 211 là sinh viên (phụ lục 5). Những con số đó đã minh chứng cho sự thành công của công tác xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng của đảng bộ nhà trường…

    Tuy vậy, trong  quá trình xây dựng và phát triển, đảng bộ cũng còn mặt hạn chế, còn có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật bị xử lý, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên có lúc chưa cao.

    Để xứng đáng là tổ chức lãnh đạo toàn diện các hoạt động nhà trường, thực hiện nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới, đảng bộ nhà trường xác định phải tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho tổ chức Đảng thực sự TSVM. Để làm tốt nhiệm vụ này, đảng uỷ, đảng bộ phải quán triệt sâu đường lối, chủ trương  và các nghị quyết về công tác xây dựng đổi mới, chỉnh đốn Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Tỉnh Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh Đắk Lắk và các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; bám sát chủ trương của ngành, nhiệm vụ của Trường trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thắng lợi to lớn trong gần 40 năm qua của Đảng bộ, khắc phục những hạn chế thiếu sót, bất cập; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần ấy, đảng bộ trường biểu thị quyết tâm lớn, ý chí và trách nhiệm cao, quyết tâm xây dựng đảng bộ TSVM toàn diện, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm xây dựng tổ chức chính quyền và đội ngũ vững mạnh, xây dựng đoàn thể quần chúng vững mạnh.

BÀI CŨ HƠN
  • Phụ lục 1 (22/05/2014, 09:22)
  • Phụ lục 2 (22/05/2014, 09:19)
  • Phụ lục 3 (22/05/2014, 08:43)
  • Phụ lục 4 (21/05/2014, 14:55)
  • Phụ lục 5 (21/05/2014, 14:48)