Lịch sử
Cơ cấu tổ chức
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Hội cựu chiến binh
Hội khuyến học
Hành chính - Quản trị
Tổ chức CB - Công tác SV
Đào tạo - Quản lý Khoa học
Phòng Khảo thí
Thanh tra - ĐBCL
Tổ tài vụ
Khoa Khoa học tự nhiên
Khoa KH XH và NV
Khoa NN - TH - KT
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
Trung tâm ký túc xá
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao Nguyên
Trường THSPMN Hoa Hồng
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế hoạt động
Đề tài NCKH
Luận văn - Khóa luận
Danh mục sách
Thơ
Văn
Cùng bạn đọc
Danh mục các số
Thông tin tuyển dụng
 
Lượt truy cập:
5310457
 
Đang trực tuyến:
666
Giới thiệu
  

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Tên giao dịch quốc tế: Office of Personnel and Student Affairs

 

I. Tên gọi

 - Từ ngày 16/5/1976 - 1982, tên gọi Phòng Tổ chức cán bộ.

 - Từ 1982 - 1989 tên gọi Phòng Tổ chức chính trị.

 - Từ 1989 - Tháng 4/2008 tên gọi Phòng Tổ chức cán bộ.

 - Từ 5/2008 - Tháng 5/2014 tên gọi Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên.

II. Chức năng, nhiệm vụ 

     A. Chức năng

   Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: cơ cấu tổ chức của trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường; công tác chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên và học viên trong nhà trường theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ngành liên quan, của địa phương và các quy định của nhà trường.

      B.  Nhiệm vụ

 1. Công tác tổ chức 

 - Căn cứ nhu cầu và thực tiễn của trường để lập đề án thành lập hoặc giải thể, sáp nhập các tổ chức của trường, đảm bảo bộ máy của trường gọn, nhẹ thích ứng với cơ chế;

 - Kiện toàn tổ chức bộ máy trong trường;

 - Tham mưu thành lập Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn trong trường;

 - Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

 - Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý;

 - Nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để cụ thể hoá các văn bản và các quy định của cấp trên cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường;

- Tăng cường cải tiến công tác tổ chức quản lý, cải cách thủ tục hành chính để điều hành nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

 2. Công tác cán bộ 

 - Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức nhà nước; 

 - Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

 - Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động, thuyên chuyển viên chức theo yêu cầu, nhiệm vụ của trường;

 - Lập kế hoạch xin chỉ tiêu biên chế hàng năm;

 - Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo định kỳ và đột xuất;

 - Tổ chức tuyển dụng viên chức;

 - Theo dõi, quản lý lao động của viên chức;

 - Quản lí nhân sự, hồ sơ, lý lịch, danh bạ, sổ bảo hiểm xã hội, bổ sung hồ sơ, lý lịch, danh bạ công chức, viên chức theo định kì hàng năm, tổ chức làm thẻ cho công chức, viên chức;

 - Quản lý công tác đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm. 

 3. Công tác chế độ chính sách

 - Quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho công chức, viên chức trong trường trên cơ sở các văn bản của nhà nước và các quy định của nhà trường;

 - Xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, nâng lương trước thời hạn hàng năm cho công chức, viên chức;

 - Xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho công chức, viên chức;

 - Thực hiện chế độ nghỉ lao động hưởng bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức;

 - Tổ chức xét khen thưởng tổng kết, khen thưởng niên hạn theo chế độ quy định của Nhà nước. Tổ chức xét cho phép dự thi chuyển ngạch viên chức, xét phong tặng các danh hiệu nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân;

 - Lập hồ sơ để xét kỷ luật đối với công chức, viên chức vi phạm pháp luật và quy định của trường;

 - Thực hiện các chế độ: Thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau ngắn ngày, dài ngày cho công chức, viên chức;

 - Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ của những cán bộ, viên chức đang công tác tại trường;

- Theo dõi, quản lý định mức các loại hình lao động trong trường. 

 4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường;

 -  Lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ hàng năm;

 - Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

 - Lập danh sách hồ sơ và có kế hoạch theo dõi quản lý các đối tượng cá biệt;

 - Tổ chức xác minh, thẩm tra kịp thời khi phát hiện có nghi vấn hoặc có hành vi cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và của nhà trường;

 - Phối hợp với các đơn vị trong trường, với chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

 - Giúp cấp uỷ và Hiệu trưởng xác minh lý lịch, nhận xét đánh giá công chức, viên chức. 

 5. Công tác chính trị, tư tưởng

 - Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ, hội, các sự kiện liên quan đến nhà trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức (CCVC) và học sinh, sinh viên (HSSV); nắm tình hình tư tưởng của CCVC, HSSV;

 - Phối hợp với Đảng ủy, bộ môn Lý luận chính trị của trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho CCVC, đảng viên và HSSV. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu khóa học;

 - Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho CCVC, HSSV. Tổ chức biên tập, phát hành các ấn phẩm giới thiệu về trường và nội dung thông tin trên website của trường theo quy định;

 - Quản lý, trả lời và phối hợp với các đơn vị có liên quan trả lời nội dung trong mục diễn đàn HSSV trên trang web của trường;

 - Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về nhà trường lên các báo, đài. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin đăng tải trên các báo, đài phản ánh các hoạt động của nhà trường. Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các nội dung và hình thức tuyên truyền ở trong trường;

 - Phối hợp tổ chức cho CCVC, HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định;

 - Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong CCVC, HSSV;

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

 6. Công tác thi đua, khen thưởng

 - Tổng hợp, tham mưu, trình Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua trường về tiêu chuẩn, kế hoạch, chương trình, phát động, theo dõi phong trào thi đua và xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng;

 - Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 7. Công tác HSSV

 a) Công tác tổ chức, hành chính

  - Là đơn vị đầu mối tổ chức công tác tiếp nhận HSSV nhập học: Kiểm tra, thu nhận và quản lý hồ sơ HSSV nhập học; nhập dữ liệu hồ sơ HSSV vào phần mềm quản lý; cấp mã số để HSSV đăng ký học;

 - Làm thẻ cho HSSV toàn trường. Phối hợp với Trung tâm thư viện làm thẻ thư viện cho HSSV;

 - Làm các quyết định: vào trường, ra trường, chuyển trường (chuyển đi và chuyển đến), nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, bảo lưu, xoá tên, buộc thôi học…, cập nhật về số liệu HSSV toàn trường;

 - Ký xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến HSSV;

 - Quản lý các hoạt động của câu lạc bộ HSSV.

 b) Quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện

 - Phối hợp với các khoa theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học;

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp HSSV vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác HSSV. Tham mưu cho nhà trường về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường;

 - Phối hợp quản lý, điều hành, theo dõi công tác HSSV của các khoa.

 c) Công tác thực hiện các chế độ chính sách

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và thực hiện chế độ học phí, thu học phí, học bổng, trợ cấp, tín dụng đào tạo…, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai;

 - Trực tiếp quản lý và tham mưu nhà trường phân phối các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức và cá nhân cho HSSV theo quy định của nhà trường và yêu cầu hợp lý của nhà tài trợ;

 - Tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng HSSV: Con mồ côi, tàn tật, diện chính sách và HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

 - Tổ chức cho HSSV tham gia các loại hình bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế…, giải quyết quyền lợi cho các đối tượng bị ốm đau, tai nạn rủi ro…;

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng sức khoẻ để tuyển chọn HSSV có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ vào học theo từng ngành đào tạo.

 d) Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội

 - Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV của nhà trường;

 - Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn HSSV chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường.

 đ) Công tác quản lý HSSV tạm trú

 - Chủ trì việc quản lý HSSV ngoại trú theo quy định của của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của địa phương. Lập hệ thống thông tin quản lý HSSV nội - ngoại trú;

 - Phối hợp Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động HSSV tự quản, xây dựng nền nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá trong HSSV nội, ngoại trú. Định kỳ tổ chức giao ban với công an và chính quyền địa phương sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình quản lý HSSV nội - ngoại trú.

 e) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi Hiệu trưởng phân công

THÔNG BÁO
CÁN BỘ SINH VIÊN
LỊCH CÔNG TÁC
 • Lịch công tác Tuần 24 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) (12/01/2021, 14:20)
 • Lịch công tác Tuần 23 (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021) (04/01/2021, 14:31)
 • Lịch công tác Tuần 22 (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021) (28/12/2020, 10:08)
 • LỊCH HỌC - LỊCH THI
 • Sơ đồ phòng thi KTHP lớp liên thông ĐH Phú Yên - Lớp VB 2 hệ VLVH - Năm 2021 (15/01/2021, 21:27)
 • Lịch thi và Sơ đồ phòng thi Kết thúc học phần K46 - Kỳ 1 (Khóa thi ngày 15/01/2021) (15/01/2021, 21:25)
 • Danh sách học sinh, sinh viên dự thi Hội thi giảng học sinh, sinh viên cấp trường năm học 2020 - 2021 (11/01/2021, 10:51)
 • Sơ đồ phòng kiểm tra kết thúc các chuyên đề lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS (25/12/2020, 08:08)
 • SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC - TKB
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 16/01/2021) (15/01/2021, 21:29)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 09/01/2021) (08/01/2021, 14:48)
 • Sơ đồ phòng học (Áp dụng từ ngày 02, 03/01/2021) (01/01/2021, 09:50)
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  v